Uptime vs TIA-942: historia w skrócie – Uptime vs. TIA-942: A short history – Edward van Leent

Oryginalna treść artykułu tutaj / Original article here.

Zanim przystąpimy do omawiania szczegółów Uptime vs. TIA-942, uważam, że warto byłoby naświetlić nieco tła, aby niektóre kwestie, które zostaną omówione w kolejnych artykułach, można było zrozumieć z szerszej perspektywy.

Czas działania (Uptime – UTI) stworzył system klasyfikacji centrów danych na podstawie czterech (4) różnych poziomów, które prawdopodobnie wszyscy czytelnicy tego artykułu znają pod terminem „rząd” (Tier). Został on wydany po raz pierwszy w 1995 r., pod tytułem „Klasyfikacja rzędów określająca wydajność infrastruktury lokalnej”. W 2005 r. tytuł ten został zaktualizowany do „Standardowej Typologii Rzędów” (Tier Standard Topology), nazwanej inaczej TST.

We wczesnych latach dwutysięcznych, komitet TR42 w TIA postanowił stworzyć standard telekomunikacyjny dla centrów danych. UTI i TIA nawiązywały kontakty ze sobą, a UTI nadał TIA prawo do używania filozofii Tier, którą opracował w celu włączenia w zakres tego, co ostatecznie stało się standardem ANSI / TIA-942 (TIA-942). Zaistniało kilka kluczowych różnic, takich jak to, że TIA-942 obejmowało nie tylko urządzenia elektryczne i mechaniczne zdefiniowane na wysokim poziomie w TST, ale także uwzględniało wiele innych czynników w dwóch dodatkowych sekcjach: architektonicznej i telekomunikacyjnej [więcej na temat najistotniejszych (technicznych) różnic przedstawię w innym artykule]. Zarówno UTI, jak i TIA używały terminu Tier w celu wskazania czterech różnych poziomów zasad projektowania. UTI używał i używa nadal cyfr rzymskich (I, II, III, IV), podczas gdy TIA używała cyfr arabskich (1, 2, 3, 4).

TIA wydała standard ANSI / TIA-942 w 2005 roku. Standard szybko stał się popularny z różnych powodów. Popularność ta wzrosła, gdy wiele organizacji zaczęło przeprowadzać oceny zgodności na podstawie ANSI / TIA-942, co przyczyniło się do powstania znacznie bardziej konkurencyjnego środowiska na rynku, na którym jak dotąd UTI było niemalże jedynym graczem. Pojawiło się też pewne zamieszanie na rynku, gdy organizacje ogłaszały, że dysponują centrum danych Tier-X bez podania informacji na temat tego, czy twierdzenie to oparte jest na UTI-TST czy ANSI / TIA-942. Powody te powoli stawały się coraz większym punktem zapalnym, a w 2013 roku UTI zwrócił się do TIA z prośbą o to, aby TIA zrezygnowało z używania terminu „Tier” w Standardzie ANSI / TIA-942.

TIA, jako organizacja non-profit, nie wyraziła żadnych sprzeciwów i tym samym uzgodniono, że TIA wyłączy termin „Tier” ze standardu ANSI / TIA-942 i zastąpi go terminem „Rated / Rating” w wersji standardu z roku 2014. W kolejnym artykule omówię bardziej szczegółowo prawa do używania terminu „Tier” i / lub „Rated / Rating”, ponieważ niestety istnieją pewne niejasności na temat praw do korzystania z terminu „Tier”.

Powyższy epizod w zasadzie zakończył związek pomiędzy UTI a TIA, a każda ze stron działa indywidualnie nad własnymi, niezależnymi wersjami obecnych i przyszłych dokumentów.

Certyfikacja Data Center

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *