Koszty awarii

Nigdy nie mamy 100% pewności, że nie dojdzie do zdarzenia powodującego odstawienie dostępu do usługi świadczonej przez Infrastrukturę Krytyczną. Przyczyn incydentów mogą być dziesiątki, a jedną z najczęstszych jest człowiek. Promowana na niniejszym portalu IDEA zapewnienia funkcjonalności infrastruktury technicznej o znaczeniu krytycznym polega na zminimalizowaniu tego ryzyka. Warto ocenić możliwe koszty wynikające z braku ciągłość dostępu do usług infrastruktury krytycznej na wypadek wystąpienia niespodziewanej sytuacji kryzysowej rozpotrywanych w kontekście kosztów ponoszonych na przygotowanie infrastruktury technicznej o znaczeniu krytycznym oraz przygotowanie organizacyjno merytoryczne służb utrzymania ruchu tej infratstruktury.

Należy przeprowadzić kalkulację ryzyk związanych z zatrzymanienim dostępu do usług zanim jeszcze do niej dojdzie. Podstawą jest założenie, że w każdej chwili może dojść do awarii, o trudnym do oszacowania zasięgu, co w konsekwencji wpłynie na działanie całości lub części dostępu do usług świadczonych przez Infrastrukturę Krytyczną.

Model kosztu awarii skład się 11 grup kosztowych, które można zidentyfikować w pełnym (lub częściowym) udziale w trakcie wystąpienia i usuwania zdarzenia mającego charakter awarii:

 • 9 podstawowych kategorii kosztowych jest związanych bezpośrednio i pośrednio z reakcją na brak dostępu do usługio świadczonej przez infrastrukturę krytyczną,
 • 2 kategorie kosztów są związane z utraconymi korzyściami, a więc , reprezentujące koszty niezwiązane bezpośrednio z usuwaniem awarii

Koszty pośrednie i bezpośrednie:

 • Koszt wykrycia – działania związane z początkowym wykryciem i badaniem całkowitej lub częściowej przerwy w działaniu.
 • Koszt ograniczenia – działania i koszty, które pozwalają zapobiec rozprzestrzenianiu się awarii.
 • Koszt naprawy – działania i koszty, które odnoszą się do przywrócenia głównych systemów do stanu gotowości.
 • Koszty „ex-post” reakcji – wszystkie koszty nadzwyczajne, powstałe po wystąpieniu i usunięciu awarii.
 • Koszt sprzętu – koszt wyposażenia nowych zakupów i remontów uszkodzonego sprzętu.
 • Koszty personelu – stracony czas personelu świadczącego bezpośrednio usługę biznesową, do której ustał dostęp w wyniku awarii  i związane z nim wydatki.
 • Koszty utraty produktywności użytkownika końcowego – stracony czas Użytkownika Końcowego i związane z tym koszty.
 • Koszt zleceniobiorców – koszt wykonawców, konsultantów, biegłych i innych specjalistów, zaangażowanych w celu wyjścia z nieplanowanych przestojów.

Koszty utraconych korzyści:

 • Koszt utraconych przychodów – całkowita utrata potencjalnych i rzeczywistych przychodów (wynikających z umó) z powodu niezdolności do uzyskania dostępu do usług w okresie trwania awarii.
 • Koszt przerwania działalności (konsekwencje przerwy) – łączna strata gospodarcza z tytułu przerwy w działaniu, wliczając w to: utratę reputacji, rezygnację klientów, utratę szans biznesowych itp.

Przytoczone poniżej dane pochodzą ze źródeł:

 1. Ponemon Institute  – instytucja, która prowadzi niezależne badania dotyczące prywatności, ochrony danych i polityki bezpieczeństwa informacji. Ponemon Institute jest organizacją macierzystą Amerykańskiej Rady Odpowiedzialnego Zarządzania Informacją (RIM).
 2. Emerson Network Power – spółka z grupy Emerson zajmująca się infrastrukturą techniczną o znaczeniu krytycznym w serweropwniach, siecia łączności, opiekce zdrowotnej i obiektach o znaczeniu krytycznym. Firma dostarcza oprogramowanie, sprzęt i usługi, które zwiększają dostępność, potencjał i wydajność przedsiębiorstw.

Dane pochodzą z ankiet przeprowadzonych w latach 2010-2013 i dotyczą 41 obiektów o wielkości minimalnej powyżej 230 m2 na terenie USA, w których wystąpiła minimum 1 awaria w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Dane można pobrać z poniższego linku.

Kategoria kosztu Razem ($) Średnia ($) Mediana ($) Min. ($) Max. ($)
Wykrycie 916 245 22 347 16 138 519 48 178
Przywrócenie 856 226 20 884 15 899 48 178
Działania „ex-post” 391 015 9 537 10 261 26 332
Sprzęt 371 586 9 063 6 369 357 52 136
Czas personelu IT 1 743 738 42 530 23 861 24 509
Użytkownik końcowy 3 945 269 96 226 67 904 1 251 599
Zleceniobiorcy 287 331 7 008 6 097 21 634
Utracony przychód 4 841 270 118 080 755 077
Przerwa w prowadzeniu biznesu 7 372 922 179 827 98 065 912 263
KOSZT ŁĄCZNIE 20 725 602 505 502 507 052 38 969 1 017 746

W kontekście tych kosztów, warto zauważyć, że:

 1. średni koszt minuty przestoju to $5600,
 2. przy średnim czasie trwania 90 minut, awaria powoduje koszty na poziomie $500 000,
 3. najdroższe awarie dotykają sektor telekomunikacyjny i bankowy (około $1 000 000)
 4. najmniej kosztowne awarie dotykają sektor hotelarstwo i turystykę (około $85 000),
 5. porównując ogólne koszty badanych incydentów infrastruktury krytyczne według topologii TIER 3 i TIER 4, można zauważyć, że przy różnuicy w braku dostępności pomiędzy TIER 3 i TIER 4 wynoszącej około 72 minuty, koszty całkowite awarii mogą być niższe o około $403 000 rocznie.
 6. najczęstszy powód awarii to usterki UPS i błędy niestandardowe (związane z codzienną obsługą),
 7. paradoksalnie, do najrzadszych przyczyn należą awarie sprzętu IT,
 8. mimo, że sprzęt IT ulega awariom najrzadziej, jego łączne średnie koszty są najwyższe!
 9. błąd ludzki lub niestandardowy, mimo, że niemal najczęstszy, sumarycznie powoduje najniższe koszty awarii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *